Exotic and toxic plants in my neighborhood - Trumpet vine


Egzotyczne i toksyczne rośliny w mojej okolicy - Milin amerykański

m06.jpg

m0000000.jpg

m00000000.jpg

m18.jpg

Walking around my favorite pond, I noticed a plant that blooms very effectively. This takes place around mid-July.

Spacerując wokół mojego ulubionego stawu, zauważyłem roślinę, która bardzo efektownie zakwita. Następuje to mniej więcej w połowie lipca.

m000000.jpg

m00000.jpg

m0000.jpg

m19.jpg

The plant is the only one in the area, I have never met it in the park or gardens before. Apparently, it was planted, because it is a decoration of the fence.

Roślina jest jedyna w okolicy, nigdy wcześniej nie spotkałem jej w parku, czy w ogrodach. Najwyraźniej została posadzona, bo stanowi ozdobę ogrodzenia.

m000.jpg

m00.jpg

m0.jpg

m20.jpg

After reading a bit about this beautiful plant, I learned that it is poisonous, because it can cause contact dermatitis. The resulting wounds look a bit like burns. It is grown in gardens all over the world. Its original home is North America, more specifically the Southeastern area.

Gdy poczytałem trochę o tej pięknej roślince, dowiedziałem się, że jest trująca, może bowiem powodować kontaktowe zapalenie skóry. Rany tak powstałe przypominają trochę oparzenia. Uprawiana jest w ogrodach na całym świecie. Jej pierwotny dom, to Ameryka Północna, a dokładniej obszar południowo-wschodni.

m01.jpg

m02.jpg

m03.jpg

m22.jpg

m23.jpg

This plant is called American Milin (Campsis radicans), it is also sometimes called a trumpet climber. It is a creeper with characteristic, beautiful flowers resembling trumpets.

Roślina ta nazywa się Milin amerykański (Campsis radicans), mówi się też na nią czasami pnącze trąbkowe. Jest to pnącze o charakterystycznych, pięknych kwiatach przypominających trąbki.

m04.jpg

m05.jpg

m07.jpg

The plant is very aggressive in development. Its shoots can be up to 10 m long, with an increase of up to 4 meters per year. The plant clings to anything it can stick to.

Roślina jest bardzo agresywna w rozwoju. Jej pędy mogą mieć nawet 10 m długości, z przyrostem do 4 metrów rocznie. Roślina łapie się wszystkiego, do czego może się przyczepić.

m08.jpg

m09.jpg

m11.jpg

Beautiful brick-red or carmine flowers appear at the turn of July and can be observed until the end of September. The flowers produce seeds that look a bit like bean pods, which harden over time, bursting, releasing the seeds.

Piękne ceglasto-czerwone, lub karminowe kwiaty pojawiają się właśnie na przełomie lipca i można je obserwować aż do końca września. Z kwiatów powstają nasiona przypominające trochę strąki fasoli, które z czasem twardnieją, pękają uwalniając tym samym nasiona.

m12.jpg

m13.jpg

m14.jpg

The plant is reportedly quite popular in parks and home gardens. It can even be grown in pots at home, or on terraces or balconies. It is quite demanding, because it prefers fertile soil. Likes moisture and regular watering.

Roślina jest podobno dość popularna w parkach i przydomowych ogrodach. Można ją uprawiać nawet w donicach w domu, lub na tarasach czy balkonach. Jest dość wymagająca, bo preferuje żyzne gleby. Lubi wilgoć i systematyczne podlewanie.

m15.jpg

m16.jpg

m17.jpg

m25.jpg m24.jpg

How do you rate this article?

26


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.