Bicycle walks in the park gardens - fernleaf yarrow, milfoil, or nosebleed - a beautiful garden plant with healing properties -


Spacery rowerowe po parkowych ogrodach - Krwawnik wiązówkowaty - piękna roślina ogrodowa o właściwościach leczniczych

This is another beautiful flower encountered during bicycle walks in park gardens. It is called fernleaf yarrow, milfoil, or nosebleed and is a perennial, i.e. an annual plant, but with proper pruning, the seedling will grow again the next year.

To kolejny piękny kwiat napotkany podczas spacerów rowerowych w parkowych ogrodach. Nazywa się krwawnik wiązówkowaty i jest byliną, czyli roślinką jednoroczną, ale przy odpowiednim przycięciu sadzonki wyrośnie ona ponownie następnego roku.

It is quite tall because it can grow up to 150 cm. It is built of a long stiff stem covered with feathery, serrated leaves along its entire length.

Jest dość wysoka bo może wyrosnąć nawet na 150 cm. Zbudowana jest z długiej sztywnej łodygi pokrytej na całej długości pierzastymi, ząbkowanymi liścimi.

Gray, prickly hairs are located on the surface of the leaves and stem. At the top of the plant there is a tufted inflorescence in the form of a basket, composed of up to several hundred small flowers.

Na powierzchni liści i łodygi umiejscowione są szare, kłujące włoski. Naszczycie rośliny znajduje się kępiasty kwiatostan, w postaci koszyczka, złożony z nawet kilkuset małych kwiatków.

When viewed from below, this plant resembles the shape of endemic trees found on the island of Socotra.

Gdy spogląda się na tę roślinę od dołu, przypomina kształtem endemiczne drzewa występujące na wyspie Sokotra.

The flowers are tongue-shaped and bright yellow in color. They appear in July and August. They are very durable and can be dried to create beautiful flower arrangements.

Kwiatki mają języczkowaty kształt i jaskrawo żółty kolor. Pojawiają się w lipcu i sierpniu. Są bardzo trwałe i można je śmiało suszyć do tworzenia pięknych kompozycji kwiatowych.

The plant has healing properties and its name is not accidental. The plant has anti-hemorrhagic properties, it is used in stopping internal hemorrhage as well as anti-inflammatory and antispasmodic properties.

Roślina ma właściwości lecznicze a jej nazwa nie jest przypadkowa. Roślina ma właściwości przeciwkrwotoczne, ma zastosowanie w tamowaniu krwotoków wewnętrznych oraz właściwości przeciwzapalne i rozkurczowe.

It can be used in many ways. In the form of infusions, oils, teas or compresses.

Może być stosowana na wiele sposobów. W postaci naparów, olejków, herbatek czy okładów.

The plant can also be used externally. Its powdered form is suitable for sprinkling bleeding wounds, hard-to-heal places or places of burns.

Roślinę można stosować również zewnętrznie. Sproszkowana jej postać nadaje się do posypywania krwawiących ran, trudno gojących się miejsc lub miejsc poparzeń.

The plant is easy to grow and can often be found in villages, in home gardens or terraces. It is not demanding, it grows on virtually any soil, but it needs a lot of sun.

Roślina jest łatwa w uprawie i często można spotkać ją na wsiach, w przydomowych ogrodach, czy tarasach. Nie jest wymagająca, rośnie praktycznie na każdej glebie, ale potrzebuje dużo słońca.

Enjoy 😉

Photo: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

20


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.