Beautiful flowers of the Jura Krakow-Czestochowa


It is a beautiful period for those who like to be close to nature. My camping trips always end with a series of photos of beautiful vegetation.

To piękny okres dla tych co lubią być z przyrodą blisko. Moje wyjazdy na biwak zawsze kończą się serią zdjęć pięknej roślinności.

p1130996.jpg

p1140001.jpg

p1140003.jpg

p1140008.jpg

The summer season is a beautiful color palette of all kinds of vegetation. Field flowers dominate.

Sezon letni to przepiękna paleta barw wszelakiej roślinności. Dominują kwiaty polne.

p1140472.jpg

p1140474.jpg

p1140476.jpg

p1140479.jpg

Unfortunately, the mushroom season in this area will be significantly delayed because it is very dry. This mushroom, although it grew in a shaded place, could not withstand the hot, even hot air coming from Africa.

Niestety sezon grzybowy w tym rejonie będzie mocno opóźniony, bo jest bardzo sucho. Ten grzybek, mimo, że rósł w miejscu zacienionym, nie wytrzymał gorącego, wręcz upalnego powietrza nadciágającego z Afryki.


p1140488.jpg

p1140489.jpg

p1140490.jpg

p1140494.jpg

p1140495.jpg

I cannot identify many flowers, because mushrooms are my passion, but it is impossible to ignore these wonderful structures of nature.

Wielu kwiatów nie potrafię zidentyfikować, bo moją pasją są jednak grzyby, ale nie sposób przejść obojętnie, obok tych cudownych konstrukcji natury.

p1140501.jpg

p1140502.jpg

p1140504.jpg

p1140505.jpg

p1140507.jpg

p1140514.jpg

p1140515.jpg

p1140516.jpg

p1140521.jpg

I also found a wild hazel that has already set fruit.

Znalazłem też dzikorosnącą leszczynę, która zawiązała już owoce.

p1140522.jpg

p1140525.jpg

p1140528.jpg

p1140529.jpg

p1140532.jpg

p1140533.jpg

Another flower, unknown to me, was heavily attacked by aphids. Probably rich in sweet juices.

Kolejny nieznany mi kwiat, został mocno zaatakowany przez mszyce. Prawdopodobnie bogaty jest w słodki soki.

1140814_copy_1224x688.jpg

1140810_copy_1224x688.jpg

1140805_copy_1224x688.jpg

1140804_copy_1224x688.jpg

It is probably the field mullein, a plant with healing properties, among others, it is used in the treatment of respiratory and digestive system diseases. It also has analgesic and sedative properties.

To prawdopodobnie Dziewanna polna, roślina o właściwościach leczniczych, między innymi ma zastosowanie w leczeniu chorób układu oddchowego, pokarmowego. Ma również właściwości przeciwbólowe i uspokajające.

1140807_copy_1224x688.jpg

1140806_copy_1224x688.jpg

kwiatki_logo.png

Photo: Panasonic Lumix July 2021

How do you rate this article?


13

1


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.