خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک / قسمت اول

By Emad | honarparvar | 6 May 2022


This is an instruction video, in Persian, from my youtube channel, on drawing different support or resistance trend lines, static and dynamic. (Part One)

این سری ویدیوها با مبحث خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک ممکنه 5 یا 6 قسمت باشند. از مفاهیم ساده تر شروع می کنم تا برسم به مباحث پیشرفته تر، به این ترتیب:
خطوط استاتیک
خطوط داینامیک روندی
پیوت ها در نقش حمای/مقاومت های استاتیک
وج یا گوه wedge
چنگال اندروز

پیشنهاد می کنم حتما همراهم باشید تا مبحث چنگال چون بسیار کاربردی و به درد بخوره :)


برای بهتر فهمیدن این ویدیو خیلی خوبه اگر ویدیو شماره 4 رو دیده باشید:
https://www.youtube.com/watch?v=hZ2en...

How do you rate this article?


1

0

Emad
Emad

youtuber, business developer and Crypto enthusiast


honarparvar
honarparvar

Writing is my addiction!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.