White Wagtail (Motacilla alba) which likes the company of people very much


p0000000.jpg

p00000000.jpg

This beautiful bird, who juts and runs more often than flies, and additionally waggles its tail in a funny way and moves its head, is often seen in my city districts.

Ten piękny ptaszek, który częściej drepta i biega niż lata, a do tego śmiesznie kiwa ogonem i rusza główką jest często widywany w moich miejskich rewirach.

p000000.jpg

He is very fond of people's company, sometimes giving the impression that he is tame.

Bardzo lubi towarzystwo ludzi sprawiając czasami wrażenie, jakby był oswojony.

p21.jpg

p22.jpg

p24.jpg

The wagtail has a slender shape and a long tail. The length of the body is up to 20 cm. The male is gray on top, with a black accent on the head and breast. The underside is white. The female is similarly colored, but the underside is less contrasting, white.

Pliszka ma wysmukły kształt i długi ogon. Długość ciała dochodzi do 20 cm. Samiec ubarwiony jest z wierzchu na kolor popielaty, z czarnym akcentem na głowie i piersi. Od spodu jest biały. Samica jest ubarwiona podobnie, ale mniej kontrastowo spodu białe.

p25.jpg

p26.jpg

They live in the entire area of my independent country, they stick to human settlements, they like areas by the waters, by the pond which is near me.

Zamieszkują cały obszar mojego niepodległego kraju, trzymają się osiedli ludzkich, lubią tereny nad wodami, nad stawem który jest nieopodal mnie.

p0000.jpg

p00.jpg

They usually establish their nests on the ground, in various crevices, openings, and cracks in buildings. In the nest, the female lays about 5-6 white, gray-spotted eggs.

Zakładają swoje gniazda przeważnie na ziemi, w różnych szczelinach otworach, szparach budynków. W gnieździe samica składa około 5-6 białych, szaro nakrapianych jaj.

p01.jpg

p02.jpg

p03.jpg

p05.jpg

The female broods them for about 2 weeks, and the young leave the family home after about another two weeks

Samica wysiaduje je około 2 tygodni, a młode opuszczają rodzinny dom po mniej więcej kolejnych dwóch tygodniach.

p08.jpg

p09.jpg

p10.jpg

p13.jpg

Gray wagtail mainly feeds insects and small invertebrates. These birds can often be seen in the backwaters with a lot of mud and insects, on pastures accompanied by domestic animals in natural waste landfills, where there are also a lot of insects.

Pokarm pliszki siwej stanowią głównie owady oraz drobne bezkręgowce. Ptaki te można często zauważyć na rozlewiskach, gdzie jest dużo błota i owadów, na pastwiskach w towarzystwie zwierząt domowych na składowiskach naturalnych odpadów gdzie również jest dużo owadów.

p15.jpg

p16.jpg

p17.jpg

In Poland, this bird appears in March and stays in our area until October.

W Polsce ten ptak pojawia się już w marcu i przebywa na naszym terenie do października.

p19.jpg

p20.jpg

Enjoy 🦅

ptaki.png

How do you rate this article?

19


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.