Sirwin
Sirwin

Today a meeting with a large group of great tits


Dzisiaj spotkanie liczną grupą sikorki Bogatki

The weather in February is surprising. Such temperatures are typical in our climate zone at the end of March or in April.

Aura w lutym zaskakuje. Takie temperatury charakterystyczne są w naszej strefie klimatycznej pod koniec marca lub w kwietniu.

Therefore, birds visit the feeding site more and more often and in greater numbers. A great tit joined the cheerful and singing crowd.

Dlatego też ptaki coraz częściej i gromadniej odwiedzają miejsce karmienia. Do całej wesołej i rozśpiewanej ferajny dołączyła sikorka bogatka.

They come in flocks, fight among themselves for food and, of course, quarrel. But they are known for being feisty, so this is not an extraordinary occurrence.

Przylatują całymi stadami, walczą między sobą o jedzenie i oczywiście awanturują się. Ale są znane z zadziorności, więc nie jest to zjawisko nadzwyczajne.

I also changed their diet. They no longer get the raw bacon they love. Mainly walnuts and sunflower seeds were added to the diet. They obviously don't feel offended by this and eat everything very quickly.

Zmieniłem im również dietę. Nie dostają już surowej słoniny, którą uwielbiają. Do diety dołączyły głównie orzechy włoskie i słonecznik. Najwyraźniej nie czują się z tego powodu urażone, i zjadają wszystko bardzo szybko.

© copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix

How do you rate this article?

23


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.