Sirwin
Sirwin

There are large specimens in the park, but in the wild forest they are huge - tinder fungus


W parku są duże okazy, ale w dzikim lesie ogromne - tinder fungus

a0.jpg

a00.jpg

The topic of the ctinder fungus will probably return to my blog more than once. A common mushroom, but every encounter with it is great fun. Some of them I can only feast my eyes on because they are often located high on the tree, but others are tangible and you can literally stroke them.

Temat hubiaka pospolitego będzie powracał na mojego bloga pewnie jeszcze nie jeden raz. Grzyb pospolity, ale każde spotkanie z nim to wielka frajda. Niektórymi mogę tylko nacieszyć oko, bo często umiejscawiają się wysoko na drzewie, ale inne są namacalne i można go dosłownie pogłaskać.

a000000.jpg

a00000.jpg

Those growing wild in the reserve are significantly different from those found every day in the park. First of all, they are much more massive and larger. There is no visible damage caused by insects or rodents. They look healthy.

Te rosnące dziko, w rezerwacie znacznie różnią sią od spotykanych codziennie w parku. Przede wszystkim są znacznie masywniejsze i większe. Nie widać też na nich uszkodzeń spowodowanych owadami czy gryzoniami. Wyglądają zdrowo.

a01.jpg

a03.jpg

a04.jpg

a05.jpg

I have already written about all its properties, you can read them on the Internet. Today I focused solely on the majestic appearance of the mushroom.

O wszystkich jego właściwościach już pisałem, doczytać można sobie w internecie. Dzisiaj skoncentrowałem się jedynie na majestatycznym wyglądzie grzyba.

a06.jpg

a08.jpg

a11.jpg

a13.jpg

a14.jpg a10.jpg

ornament_fungi2.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix

How do you rate this article?

21


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.