Sirwin
Sirwin

The first terrestrial mushrooms (scurfy twiglet) and a visit to old friends of arboreal mushrooms


Pierwsze grzybki naziemne i odwiedziny u starych znajomych grzybów nadrzewnych

a00.jpg

The weather has gone crazy in my region. Where normally there should still be severe frost, today the thermometers showed plus 20.5 degrees in the shade!! This weather does not allow me to sit quietly at home, so I went to the forest in search of the first terrestrial mushrooms

Pogoda oszalała w moim regionie. Gdzie o normalnej porze powinien być jeszcze srogi mróz, dzisiaj termometry pokazały w cieniu plus 20,5 stopnia!! Taka pogoda nie pozwala spokojnie usiedzieć w domu, dlatego wybrałem się do lasu w poszukiwaniu pierwszych grzybków naziemnych.

a0.jpg

Of course, I didn't expect any edibles, because the region where I live is not rich in morels, sometimes you can spot the Czech morel and that's all.

Oczywiście nie spodziewałem się żadnych jadalnych przypadków, bo region w którym mieszkam nie obfituje w smardze, czasami można wypatrzeć smardzówkę czeską i to wszystko.

a04.jpg

a01.jpg

However, I managed to find small mushrooms called Tubaria furfuracea, or scurfy twiglet in Polish.

Udało mi się jednak znaleźć drobne grzybki o nazwie Tubaria furfuracea czyli po Polsku Trąbka otrębiasta (scurfy twiglet).

a02.jpg

This is not an odd time for them to appear as they generally occur from October to May, barring severe frosts. So everything is correct. The mushroom is of course not edible, but it is not poisonous either. We can find them mainly in deciduous forests accompanied by birches, oaks, alders and poplars in humid and swampy areas.

To nie jest dziwny okres na ich pojawienie się, bo generalnie występują od października do maja, poza silnymi mrozami. Więc wszystko się zgadza. Grzybek oczywiście nie jest jadalny, ale nie jest też trujący. Możemy do spotkać głównie lasach liściastych w towarzystwie brzóz, dębów, olch i topól na terenach wilgotnych i podmokłych.

a05.jpg

It was also time to visit my old friend, whom I visit several times a year.

Przyszedł też czas na odwiedziny mojego starego znajomego, któremu składam wizytę kilka razy w roku.

g01.jpg

g02.jpg

It's doing quite well, it looks even blooming. I had the impression that its colors became more vivid and intense than those in winter.

Ma się całkiem dobrze, wygląda wręcz kwitnąco. Odniosłem wrażenie, że jego kolory stały się bardziej żywe i intensywne, niż te które miał zimą.

g03.jpg

g04.jpg

g05.jpg

Persistent positive temperatures even at night predict a very lush and abundant mushroom season. I hope that will be the case this year.

Utrzymujące się dodatnie temperatury nawet w nocy wróżą bardzo bujny i obfity sezon grzybowy. Mam nadzieję, że tak będzie w tym roku.

g06.jpg

g07.jpg

ornament_fungi1.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix

How do you rate this article?

27


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.