Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Sunrise in Zanzibar - my journey through Africa


4qEixipsxSf1NbXf3traZgrR5Suyr7793wrYuWyrfQDWL3kM2cbLyZaf9n2NjyGKgr.webp?format=webp&mode=fit

 

Today another change of place and climate. I am transferring people to Zanzibar, where I spent 3 months and to a place I will never forget. A short time-lapse of the sunrise in Bweju village.

Dzisiaj kolejna zmiana miejsca i klimatu. Przenoszę chętnych na Zanzibar, gdzie spędziłem 3 miesiące i w miejsce, którego nie zapomnę nigdy. Krótki time-laps ze wschodu słońca we wsi Bweju.

This is our almost private beach in Bweju, where we spent most of our time in Zanzibar. In fact, Zanzibar is a great place to laze around - there are not many attractions there. All that are on the island can be covered literally in a week.

To nasza prawie prywatna plaża w miejscowości Bweju, gdzie spędziliśmy większość czasu przebywając na Zanzibarze. Tak naprawdę Zanzibar to świetna miejscówka na leniuchowanie - tam nie ma zbyt wiele atrakcji. Wszystkie które znajdują się na wyspie można ogarnąć dosłownie w tydzień.

We, on the other hand, had a problem for weeks to see the sunrise. As he appears around 5am, it was hard for us to get up for his apparition. On the other hand, the evening parties ended around 2-3 am and tiredness dragged us to bed.

My natomiast mieliśmy problem o tygodni, aby zobaczyć wschód słońca. Jako, że pojawia się on około 5 rano, trudno było nam wstać na jego objawienie. Z kolei wieczorne imprezy kończyły się koło 2-3 w nocy i zmęczenie ciągnęło nas do łóżka.

So we decided to spend the night on our deckchairs by the beach and take some photos and videos. It was the only rational concept to see the sunrise in Zanzibar. One of the time-lapses was also created.

Postanowiliśmy więc, że przenocujemy na naszych leżakach przy plaży i zrobimy kilka zdjęć i filmów. To była jedyna racjonalna koncepcja aby zobaczyć wschód słońca na Zanzibarze. Też powstał jeden z time-lapsów.

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.