Maybe this phenomenon is not unusual, but a butterfly called Purple Emperor landed on my hand


Może to zjawisko nie jest niezwykłe, ale wylądował na mojej dłoni motyl o nazwie Mieniak tęczowiec

It sometimes happened to me that the butterfly sat on the leg on the shoe, and from quite common, tiny species. This time, however, it was different.

Zdarzało mi się czasami, że motyl usiadł na nodze na bucie, i to z gatunków dość pospolitych, malutkich. Tym razem jednak było inaczej.

When we left the tent in the morning, an unusual butterfly flew in and changed color under the influence of sunlight. It turned black and brown, but the most impressive color was metallic blue. It looked phenomenal.

Gdy wyszliśmy sobie rano z namiotu, przyleciał niezwykły motyl, który pod wpływem promieni słonecznych zmieniał barwę. Robił się czarny, brunatny, ale największe wrażenie robiło kolor niebieski metaliczny. Wyglądało to zjawiskowo.

Hence its Polish name refers to its beautiful colors. Generally speaking, there would be nothing strange about it if it weren't for the fact that the butterfly landed on my hand.

Stąd też jego polska nazwa nawiązuje do jego pięknych ubarwień. Generalnie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że motyl wylądował na mojej dłoni.

Probably my sweet smell after drinking a large amount of beer, which contains barley malt, and a bit of moisture caused him to treat me like a flower with nectar.

Prawdopodobnie mój słodki zapach po sporej ilości wypitego piwa, które przecież zawiera słód jęczmienny oraz odrobina wilgoci spowodowały, że potraktował mnie jak kwiat z nektarem.

The butterfly belongs to the butterfly family, and from what I read it was a male, because only it turns blue depending on the angle of sunlight.

Motyl należy do rodziny rusałkowatych, i z tego co wyczytałem był to samiec, bo tylko on przebarwia się na niebiesko w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

On its hind wings, the butterfly has a white stripe with a distinct tooth. This species is quite numerous in Poland and it is the males that are most frequently observed.

Na tylnych skrzydłach motyl posiada białą przepaska z wyraźnym zębem. To dość liczny w Polsce gatunek i właśnie samce są najczęściej obserwowane.

It is quite impressive, as an adult is about 4 cm long and its wingspan is up to 7-8 cm. Young green caterpillars hibernate in trees.

Jest dość okazały, bo dorosły osobnik ma około 4 cm długości, a rozpiętość skrzydeł do 7-8 cm. Młode zielone gąsienice zimują na drzewach.

Its habitat is the edges of deciduous and mixed forests, sometimes forest paths and clearings. This one just appeared in the clearing near our tent. It appears in June and can be observed until late August.

Jego środowisko życia to skraje lasów liściastych, mieszanych, czasami leśne dukty i polany. Ten akurat pojawił się na polanie, koło naszego namiotu. Pojawia się w czerwcu i można go obserwować aż do późnego sierpnia.

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300

How do you rate this article?

31


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.