Debuted in the first crossing of the autonomous electric bus


Zadebiutowałem w pierwszym przejeździe autonomicznego elektrycznego autobusu

a00.jpg

a0000.jpg

I was lucky today, because I accidentally came across the premiere of the pilot crossing of the autonomous bus on the giraffe - planetarium in the Silesian Park.

Miałem dzisiaj szczęście, bo przypadkowo trafiłem na premierę pilotażowego przejazdu autonomicznego autobusu na trasie Żyrafa - Planetarium w Parku Śląskim.

a000.jpg

a0.jpg

Of course, the term "autonomous" is a bit exaggerated, because the bus although it does not have a steering wheel temporarily has a driver. It is still a test mode, where the software consumes amazing amounts of information about the environment and the bus learns.

Oczywiście określenie "autonomiczny" jest trochę na wyrost, ponieważ autobus choć nie posiada kierownicy to ma tymczasowo kierowcę. Jest to dalej tryb testowy, gdzie oprogramowanie pochłania niesamowite ilości informacji o otoczeniu i autobus uczy się.

a01.jpg

a02.jpg

For example, the vehicle adapts speed to people who walk in front of it. During my journey, you came across a pram, which slowed down the journey significantly.

Pojazd dostosowuje na przykład prędkość do ludzi, którzy spacerują przed nim. W trakcie mojej podróży trafiła się pani z wózkiem, co znacznie spowolniło podróż.

a03.jpg

a05.jpg

Therefore, the vehicle will not function on weekends, because it probably didn't make much sense. More stops than driving.

Dlatego też pojazd nie będzie funkcjonował w weekendy, bo to chyba nie miałoby większego sensu. Więcej postojów niż jazdy.

a04.jpg

a06.jpg

Generally a very successful project and I like it. The whole ride is free and there are places for invalids in the vehicle. A great matter for people with disabilities who are not able to cover a few kilometers on foot to see the planetarium. Large spacious windows and air conditioning make it comfortable, and many tired people who focus their attention on a daily basis to move at all, can now admire the beautiful park - great!

Generalnie bardzo udany projekt i podoba mi się. Cała przejażdżka jest darmowa i w pojeździe są miejsca dla inwalidów. Kapitalna sprawa dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie pokonać kilku kilometrów pieszo, aby zobaczyć Planetarium. Duże przestronne szyby i klimatyzacja powodują, że jest komfortowo, a wielu zmęczonych ludzi, którzy na co dzień koncentrują swoją uwagę na tym aby w ogóle się przemieszczać, mogą teraz podziwiać piękną parku - super!

a07.jpg

a09.jpg

In this case, they get out of the tram, move several dozen meters to the electric vehicle and get off under the planetarium. The other situation is identical.

W tym przypadku wysiadają z tramwaju, przemieszczają się kilkadziesiąt metrów do elektrycznego pojazdu i wysiadają pod Planetarium. W druga stronę sytuacja identyczna.

a10.jpg

a11.jpg

The test phase will last until mid -June, and inside there will always be a driver without a steering wheel who works a bit as a guide. You can sit next to him and talk about this invention. Generally, my impressions after the first ride are positive. I am yes!

Faza testowa będzie trwała do połowy czerwca, a w środku zawsze będzie kierowca bez kierownicy, który pracuje tam trochę jako przewodnik. Można usiąść obok niego i porozmawiać o tym wynalazku. Generalnie moje wrażenia po pierwszej przejażdżce są pozytywne. Jestem na TAK!

dscn3130.jpg

ornament_travel2.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300

How do you rate this article?

32


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.