Sirwin
Sirwin

Beer "Celtyk Lubuski" and Stuffed cabbage rolls from young cabbage


Celtyk Lubusky i gołąbki z młodej kapusty

a00.jpg

a.jpg

I like stuffed cabbage most of this beer. And this is not a joke. A beer called Celtic Lubuski disappointed me a bit. Perhaps the lack of sufficient information about this beer, i.e. ignorance, prompted me to buy.

Najbardziej z tego piwa to smakują mi gołąbki. I to nie jest żart. Piwo o nazwie Celtyk Lubuski trochę mnie rozczarowało. Być może brak dostatecznej informacji na temat tego piwa, czyli niewiedza, skłoniły mnie do zakupu.

a01.jpg

a11.jpg a12.jpg

The Lubuski Celicist beer is a dark, sweet beer, it could be called dessert beer. Because there is no power, only 4.5% or character, because it is sweet, with a coffee flavor.

Piwo Celtyk Lubuski to ciemne, słodkawe piwo, można by je nazwać piwem deserowym. Bo ani nie ma mocy, raptem 4,5% ani charakteru, bo jest słodkie, z kawowym posmakiem.

a13a.jpg a13b.jpg a13c.jpg a13d.jpg

a13e.jpg

Maybe there will be fans of such a bouquet, but I will not repeat this beer.

Być może znajdą się fani takiego bukietu, ale ja na pewno tego piwa nie powtórzę.

a02.jpg

a17.jpg

Therefore, although the post is about beer, the most important in it is information about the dove -sized from young cabbage. This dish can be created throughout the year, but in early spring, when young cabbage appears, it is impossible to counterfeit.

Dlatego choć post jest o piwie, to najistotniejsze w nim są informacje o gołąbkach z młodej kapusty. Ta potrawa może być tworzona przez cały rok, ale wczesną wiosną, gdy pojawia się młoda kapusta, jest nie do podrobienia.

a16.jpg

Many elements make up this dish. You need rice, minced pork, young cabbage, and more precisely its scalded leaves, spices.

Wiele elementów składa się na tę potrawę. Potrzebny jest ryż, mielone mięso wieprzowe, młoda kapusta, a dokładniej to jej sparzone liście, przyprawy.

a0.jpg

a15.jpg

But a very important element is the tomato-strainer sauce, which crowns the work. Of course, a nice accent is some fresh bread.

Ale bardzo istotnym elementem jest sos pomidorowo-czosnkowy, który wieńczy dzieło. Oczywiście fajnym akcentem jest trochę świeżego chleba.

a0000.jpg

Enjoy your meal 👩‍🍳😉

Smacznego

ornament_piwo.png

photo: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

26


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.