Sirwin
Sirwin

Another day in the company of birds, but a little different than usual


Kolejny dzień w ptasim towarzystwie, ale trochę odmiennym niż zawsze

The nuthatch did not disappoint me. He arrived like clockwork around 12 noon. He seems to be lurking there in the tree and jumps out when I come.

Nie zawiódł mnie kowalik. Przybył jak w zegarku około godziny 12 w południe. On chyba tam się czai na drzewie i wyskakuje w momencie, kiedy nadchodzę.

ap00.jpg

He no longer waits for the grain under the tree, but flies quickly to the bench, raises his head and looks at me, waiting for the nuts.

Nie czeka już na ziarno pod drzewem, tylko zlatuje z szybko w okolice ławki, zadziera głowę i patrzy na mnie w oczekiwaniu na orzeszki.

ap0.jpg

I noticed an interesting feature of the nuthatch. He is very intelligent, because when I throw him a peanut, he waits for the other one because he knows I'm about to throw it. Then, if he can't take both of them, he chooses the larger one and does it very precisely.

Zauważyłem ciekawą cechę kowalika. Jest bardzo inteligentny, bo kiedy rzucę mu orzeszka, to czeka na drugiego, bo wie że zaraz rzucę. Potem, jeśli nie potrafi zabrać obu, to wybiera tego większego i robi to bardzo precyzyjnie.

ap04.jpg

I also decided to take a walk in the forest, outside the park alleys, and there I came across a large gray crow that was looking for food in the wet forest floor.

Postanowiłem również pospacerować po lesie, poza alejkami parkowymi i tam natrafiłem na dużą wronę siwą, która w podmokłym podłożu lasu poszukiwała pożywienia.

ap05.jpg

We walked almost side by side, she in search of food and I in search of the first spring mushrooms.

Chodziliśmy prawie ramię w ramię, ona w poszukiwaniu pożywienia a ja w poszukiwaniu pierwszych wiosennych grzybów.

ap06.jpg

I changed the place to the nearby pond, where a pigeon was sitting on a tall lamp, like on an observation tower.

Zmieniłem miejsce na okoliczny staw, gdzie na wysokiej lampie, niczym na wieży obserwacyjnej siedział gołąb.

ap01.jpg

Like a guard, she looked left and right to see if a pensioner was coming with food.

Niczym strażnik rozglądała się to w lewo, to w prawo, czy przypadkiem jakiś emeryt nie nadchodzi z jedzeniem.

ap02.jpg

ap03.jpg

And a seagull was swimming calmly and dignified on the pond

A na stawie spokojnie i dostojnie pływała sobie mewa

ap07.jpg

ap08.jpg

ptaki.png

© copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix

How do you rate this article?

23


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.