Sirwin
Sirwin

Amazing mushroom formations - Turkey tail (Trametes versicolor)


Niesamowite formacje grzybowe w rezerwacie "Góra Chełm" - Wrośniak różnobarwny

b00000.jpg

b000.jpg

b.jpg

I have seen this species of mushroom many times, but this was the first time in its almost dark blue, graphite color.

Ten gatunek grzyba spotkałem już wielokrotnie, ale po raz pierwszy w takim prawie ciemno niebieskim, grafitowym ubarwieniu.

b04.jpg

b0000.jpg

b00.jpg

In addition, the mushroom cluster created an amazing formation, it was very impressive and extensive because it was located on a large fallen beech tree.

Do tego wszystkiego skupisko grzyba tworzyło niesamowitą formację, było bardzo okazałe i rozległe bo znajdowało się na wielkim powalonym buku.

b01.jpg b02.jpg

b013.jpg

b0000.jpg

b00.jpg

When I was in the same place last year, this species was not there, but there were oyster mushrooms, which I was counting on this year as well. Maybe it's still too early, because last year I collected them in July and August.

Gdy byłem w tym samym miejscu w zeszłym roku nie było tam wtedy tego gatunku, rosły za to boczniaki, na które liczyłem również w tym roku. Może jeszcze za wcześnie, bo w zeszłym roku zbierałem je w lipcu i sierpniu.

b06.jpg

b07.jpg

Turkey tail (Trametes versicolor) is a highly valued mushroom in Chinese traditional medicine. It is used as an immune system enhancer. It treats all kinds of inflammation, urinary tract, rheumatic and digestive diseases. It can be purchased in herbal stores in the form of an extract that is dissolved in water and taken orally.

Wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) w chińskiej medycynie tradycyjnej jest bardzo cenionym grzybem. Stosuje się go jako środek wzmacniający układ odpornościowy. Leczy wszelakie stany zapalne, choroby dróg moczowych, reumatyczne, czy trawienne. Można go nabyć w sklepach zielarskich w postaci ekstraktu, który rozpuszcza się w wodzie i przyjmuje doustnie.

b08.jpg

b09.jpg

b010.jpg

During my next trip, I will acquire several specimens, because they grow in a reserve that is not contaminated by industry. There is clean soil and air, and beech trees have been growing there for hundreds of years.

Podczas kolejnego wyjazdy, pozyskam sobie kilka okazów, bo rosną w rezerwacie, który nie jest skażony przemysłem. Jest tam czysta gleba i powietrze, a drzewostan buków rośnie tam od setek lat.

b011.jpg

b012.jpg

p1310289.jpg

ornament_fungi2.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix

How do you rate this article?

20


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.