A real Supra in the town of Lenashi near Mestia, beautiful Ushba and an unusual Religious Festival


Prawdziwa Supra w miejscowości Lenashi koło Mestii, piękna Ushba i nietypowe Święto Religijne

aa01.jpg

aa000.jpg

aa00.jpg

Actually, I should start from the end, i.e. from the religious holiday, because that's where it all started. We lived in the town of Lenashi, about 5.5 km away from the center of Mestia. It wasn't a random choice. We wanted to get to know a little about the lives of the local people and generally give them money, not luxury hotels.

W zasadzie to powinienem zacząć od końca, czyli od święta religijnego, bo od tego wszystko się zaczęło. Mieszkaliśmy bowiem w miejscowości Lenashi oddalonej od centrum Mestii około 5,5 km. To nie był przypadkowy wybór. Chcieliśmy poznać trochę życia tamtejszych ludzi i generalnie dać im zarobić a nie luksusowym hotelom.

aa04.jpg

aa07.jpg

aa08.jpg

So we stayed in a guesthouse, but it's more like agritourism. A quiet place, with beautiful views of the mountains, and most importantly, wonderful hosts.

Zatrzymaliśmy się więc w geuasthousie, ale to bardziej taka agroturystyka. Miejsce spokojne, z pięknymi widokami na góry, a co najważniejsze ze wspaniałymi gospodarzami.

s13.jpg

Of course, when they found out that we were from Poland, they were very happy. It didn't take long to find common topics. It turned out that our hosts had once been to Poland. When they showed me the photos, it turned out that they were in Katowice, and the photos were from our Silesian Park - you know what their reaction was when we showed them our photos and told them that we live there 🙂.

Oczywiście gdy dowiedzieli się, ze jesteśmy z Polski byli bardzo szczęśliwi. Nie trzeba było długo czekać na wspólne tematy. Okazało się bowiem, że nasi gospodarze byli kiedyś w Polsce. Jak pokazali mi zdjęcia okazało się, że byli w Katowicach, a fotki są z naszego Parku Śląskiego - wiadomo jaka była ich reakcja, jak pokazaliśmy im swoje zdjęcia i powiedzieliśmy, że my tam mieszkamy 🙂

s12.jpg

s15.jpg

Here the bag of gifts opened. Every evening they brought us a free dinner, chacha, wine, fruit, and additionally invited us to an unusual ceremony, i.e. the unveiling of the image of the Virgin Mary, right next to the church, near our quarters. We couldn't say no.

Tu otworzył się worek z prezentami. Codziennie wieczorem przynosili nam darmową kolację, czaczę, wino, owoce, a dodatkowo zaprosili nas na nietypową ceremonię, czyli odsłonięcie obrazu Mati Boskiej, tuż przy kościele, niedaleko naszej kwatery. Nie mogliśmy odmówić.

Svenska salt, khachapuri and Kubdari

Swenska sól, chaczapuri i Kubdari

We were welcomed in their private home, which was located on the ground floor of the villa. We had practically the entire floor to ourselves. They showed us how they live, how to make real khachapuri, kubdari, and Svenska salt. Amazing taste sensations that will stay with me for a long time.

Byliśmy mile widziany w ich prywatnym domu, który mieścił się na parterze willi. Piętro natomiast mieliśmy praktycznie całe dla siebie. Pokazali nam jak żyją, jak się robią prawdziwe chaczapuri, kubdari, svenską sól. Niesamowite doznania smakowe, pozostaną ze mną na długo.

s07.jpg

s08.jpg

s09.jpg

s10.jpg

Ceremony of unveiling the Image of the Virgin Mary

Ceremonia odsłonięcia Obrazu Matki Boskiej

s18.jpg

s16.jpg s15.jpg

The ceremony, as usual in such villages, was a bit long, with a lot of reflection and prayers. But after such a ceremony, it's time for fun, i.e. Supra.

Ceremonia jak to na takich wsiach, trochę rozwlekła w czasie sporo zadumy, modlitw. Ale po takiej ceremonii przychodzi czas na zabawę, czyli na Suprę.

s17.jpg

Invitation to the Supra

Zaproszenie na Suprę

s01.jpg

s03.jpg

Supra is a feast at a richly set table, with regional music, wine and singing. They poured me a lot of wine, and the next morning we unfortunately had to leave for Tbilisi. It was hard, but I managed.

Supra to biesiada przy obficie zastawionym stole, z regionalną muzyka winem i śpiewem. Mocno podlali mnie winem, a następnego dnia rano musieliśmy już niestety wyjeżdżać do Tbilisi. Ciężko było, ale dałem radę.

s04.jpg

s05.jpg

s02.jpg

I'm attaching a few more shots from the viewpoint that can be reached by roller coaster. In the winter season it is a ski lift, but in the summer it simply makes it easier to reach the peak, and the base is a great base for trips to the Caucasus.

Dołączam jeszcze kilka ujęć z punktu widokowego, na który można dotrzeć kolejką górską. W sezonie zimowym to wyciąg narciarski, ale w letnim to po prostu ułatwienie zdobycia szczytu, i baza świetna baza wypadowa na Kaukaz.

aa09.jpg

aa12.jpg

aa14.jpg

aa16.jpg

aa19.jpg

At the top at an altitude of 2,344 m above sea level. there is a great restaurant with viewpoints of the Caucasus Mountains - it is worth visiting.

Na szczycie na wysokości 2344 m n.p.m. znajduje się świetna restauracja z punktami widokowymi na góry Kaukazu - warto to miejsce odwiedzić.

aa20.jpg

aa21.jpg

aa22.jpg

Finally, a short video of feast singing at our hosts' place. The entire Mestia video will soon appear on Hive.

Na koniec jeszcze krótki film z biesiadnego śpiewania u naszych gospodarzy. Cały film z Mestii niebawem pojawi się na Hive.

 

 

ornament_travel2.png

Photo: Nikon Coolpix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

9


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.