421 species of birds in my country, including the jay - beautiful and smarty


421 gatunków ptaków w moim kraju a wśród nich Sójka - piękna i szczwana

c0.jpg

The wonderful world of birds always surprises us in all spaces. There are over 421 species of birds in my country. Of course, only some, but most of them are breeding birds. There are 236 species of them, the rest are birds that only winter in Poland, migratory, but observed and recorded by people.

Przecudowny świat ptaków zawsze nas zaskakuje we wszystkich przestrzeniach. W moim kraju żyje ponad 421 gatunków ptaków. Oczywiście tylko część, ale jednak większa to ptaki lęgowe. Jest ich 236 gatunków, resztę stanowią ptaki które tylko zimują w Polsce, migrujące, ale obserwowane i notowane notowane przez ludzi.

c9.jpg

c10.jpg

It's amazing because although I have been interested in these beautiful creatures since childhood, I have never looked at the statistics. It turns out that I saw very few species - 50-70? What a failure.

To niesamowite, bo choć interesuje się tymi pięknymi stworzeniami od dzieciństwa, nigdy nie zaglądałem w statystyki. Okazuje się, że niewiele gatunków widziałem naocznie - 50-70? Ale porażka.

c3.jpg

c4.jpg

Okay, enough of the self-pity. Let's talk about Jay

No nic, wystarczy użalania się nad sobą. Porozmawiajmy o Sójce

c5.jpg

c6.jpg

This beautiful flying personality, in addition to its appearance, which differs in character from its surroundings, also has a personality. And not just any kind. The jay is possessive, all-seeing, jealous, greedy, and very cunning.

Ta piękna latająca osobowość, oprócz wyglądy, który odbiega charakterem od otoczenia, posiada również osobowość. I to nie byle jaką. Sójka jest zaborcza, wszystkowidząca, zazdrosna, chciwa, a do tego bardzo przebiegła.

c7.jpg

c8.jpg

What is her cunning? - I will only add that this is a higher driving school for birds. The jay can perfectly imitate the sounds of other birds. Nothing extraordinary, because birds can imitate human speech.

Na czym polega jej przebiegłość? - dodam tylko, że jest to wyższa szkoła jazdy u ptaków. Sójka bowiem potrafi doskonale naśladować dźwięki innych ptaków. Niby nic nadzwyczajnego, bo ptaki potrafią naśladować ludzką mowę.

c11.jpg

c14.jpg

c15.jpg

But the jay imitates the sounds of predators, for example the sound of a buzzard. What does it mean? It creates a beautiful foreground for its frolics. She is unpunished and safe because all the other birds flee in panic at the sound of the buzzard. - That's a jay.

Ale sójka naśladuje dźwięki drapieżników, na przykład dźwięk myszołowa. Co to oznacza? Robi sobie piękne przedpole na swoje harce. Jest bezkarna i bezpieczna, bo wszystkie inne ptaki uciekają w popłochu na dźwięk myszołowa. - Taka to sójka.

b19.jpg

c00.jpg

And that made me like them even more. Inaccessible, cunning, intelligent and beautiful.

I z tego powodu jeszcze bardziej je polubiłem. Niedostępne, przebiegłe, inteligentne i piękne.

b16.jpg

b17.jpg

b18.jpg

c2.jpg

Enjoy 😉

ptaki.png

© copyright mtravel (marianomariano)
Photo: Nikon Coolpix

How do you rate this article?

32


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.