Molana
Molana

Molana

ZOS NO مولانا عاقل بود ، او از عشق خدا سرشار بود. او به طور کامل تسلیم پروردگارش شد و در قلب او جایی برای صفات بد مانند نفرت ، حسادت و خشم وجود نداشت. او معتقد بود که در هر انسانی جواهری وجود دارد و بین افراد تبعیض قائل نمی شود.عنوان مولانا نیز عنوانی است که به دلیل مدارا و عشق به مردم به او داده می شود. مولینا راهنمای کاملی است که با محبت خدا پر شده است. در مدتی که زندگی می کرد ، مردم را با مثنوی خود راهنمایی می کرد و مثنوی او ، با حفظ طراوت آن روز ، بر مردم زمان ما نوری می تاباند. کسانی که پیامبر م