MCS Burning-to-Shares launching and the first MCC Dividend Pool payout to Pool-Shareholders

MCS Burning-to-Shares launching and the first MCC Dividend Pool payout to Pool-Shareholders

By MCC | mcc | 10 Jun 2020


The unique model Playing is Mining of Multicoin Gaming Center has excited many players. We witnessed the surge of mining race through multiple campaigns: Mcashchain Mainnet Event, Multicoin Weekly Events, Game Tour Events.

Within just a month from launch, about 40 thousand MCS have been mined by more than 800 Gamers.

c1afdc11e94149b466be394ec780975a11ad066751794c44e6f394158c7ec8aa.png

The most desired function of Multicoin Gaming Center is planned to be released on the 11th of June 2020: Burning-To- Shares event, where players can burn their MCS - mined through hard and smart plays on Multicoin Gaming Center and through Jinn of the Lamp bot - to own the share percentage of the dividend pool.

d8029f4c5cf07220f41d12f1d8c674d2214ef09a2a76372759da6bb54a409e50.jpeg

We are also thrilled to announce the first Pool Dividend Payout will happen shortly after the launch of the Burning-to-Shares functionality on Multicoin Gaming Center, on Friday 12th June 2020. 50000 MCC will be shared to all the Pool-Shareholders.

Burn your $MCS NOW to get the shares position and earn MCC for eternity. As long as Multicoin Gaming Center has positive earnings, you will get your dividend weekly, according to your Dividend Pool Shareholding position. 

Active and Passive Incomes have been transformed to Smart Income at its best form by an unique mining model.

 

MultiCoin Gaming Center is a gaming platform for consumers & gamers across various blockchains to PLAY, SOCIALIZE and EARN through playing and building the MCC ecosystem. To earn active & passive income with MultiCoin Gaming Center, visit https://go.multicoin.casino


Tiếng Việt

Mô hình độc đáo Chơi-là-Đào (Playing is Mining) của Multicoin Gaming Center đã đem lại nhiều sự phấn khích cho cộng đồng game thủ. Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự tăng tốc đua khai thác thông qua nhiều chiến dịch: Sự kiện Mcashchain Mainnet, Sự kiện hàng tuần của Multicoin, Sự kiện Game Tour. Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khai trương, khoảng 40 nghìn $MCS đã được đào ra bởi hơn 800 game thủ. 

Và tính năng được mong đợi nhất của Multicoin Game Center - Đốt MCS để nhận phần trăm chia sẻ từ Quỹ Lợi Tức (Burning-to-Shares) - sẽ được triển khai vào ngày 11th tháng Sáu năm 2020. Với tính năng này, game thủ có thể đốt MCS để nhận phần trăm chia sẻ từ Quỹ Lợi Tức.

Chúng tôi cũng rất vui mừng được thông báo rằng lần chia đầu tiên từ Quỹ Lợi Tức sẽ được thực hiện ngay sau khi tính năng Burning-to-Shares được giới thiệu trên Multicoin Gaming Center vào thứ Sáu, 12 tháng Sáu năm 2020: 50,000 MCC sẽ được chia cho mọi thành viên chia sẻ của Quỹ Lợi Tức.

Vậy còn chờ gì nữa, hãy đốt MCS ngay để nhận % chia sẻ MCC từ Quỹ Lợi Tức trọn đời. Bất cứ lúc nào Multicoin Gaming Center có lãi, thì thành viên của Quỹ Lợi Tức sẽ được chia sẻ lợi tức hàng tuần, theo đúng tỉ lệ phần trăm của thành viên trong Quỹ Lợi Tức.

Thu nhập thụ động và chủ động đã được nâng lên một tầm mới - Thu nhập thông minh - qua mô hình độc đáo Playing is Mining của Multicoin Gaming Center.

How do you rate this article?


1

0

MCC
MCC

Play games with multiple cryptocurrencies at Multicoin.Casino


mcc
mcc

MultiCoin.Casino is a gaming platform for consumers across various blockchain ecosystems to play, socialize and stake. $MCC is the primary token that runs through the entire platform. $MCC is the native M1 token issued on MCashChain and currently used in Multicoin.Poker, Maslott.com and Multicoin.Casino.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.