نحوه پیداکردن پیوت ها در چارت و قدرت و اهمیت هر پیوت

By Emad | honarparvar | 16 Apr 2022


اگر تحلیل های من رو درکانال یوتوبم دیده باشید، حتما می دونید استراتژی ترید من واگرایی هست و در واگرایی ها اینکه هر لگ واگرایی ما آیا پیوت هست یا نه و چه قدرتی داره بسیار مهمه.
این یک ویدیوی آموزشی بسیار ساده شده است برای درک این مساله. بسیار ساده چون از خیلی جزییات گذشته ام تا فقط بر روی مساله اصلی (یعنی اهمیت اون سطح برای واگرایی) تمرکز کنم.

این ویدیو رو به عنوان مرجعی برای سایر ویدیوهام میذارم امیدوارم برای کسی مفید باشه و اگر چنین بود، لطفا کمک کنید تا بیشتر دیده بشه (نشرش بدید، لایکش کنید، کامنت بذارید و ….)

https://www.youtube.com/watch?v=hZ2en8CnkYA&t=21s

How do you rate this article?

0


Emad
Emad

youtuber, business developer and Crypto enthusiast


honarparvar
honarparvar

Writing is my addiction!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.