ناحیه های حمایت/مقاومت یا ساپلای/دیمند

By Emad | honarparvar | 25 Apr 2022


هر اسمی روشون دوست دارید بذارید! روش پیدا کردن و فاسفه و ماهیت وجودیشون یکی هستند نواحی عرضه و تقاضا، یا نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت، ناحیه احتمال برگشت روند، نواحی جمع آوری سفارشات و غیره

به هر صورت چون من از این نواحی برای استراتژی تریدم که واگرایی هست استفاده می کنم، خواستم این ویدیو رو بذارم. امیدوارم مفید باشه

This video is in Persian and about the supply/demand zones (aka support/resistance)

 

How do you rate this article?


0

0

Emad
Emad

youtuber, business developer and Crypto enthusiast


honarparvar
honarparvar

Writing is my addiction!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.