STAS Normative in vigoare

STAS-uri si normative valabile Decembrie 2021

By Bgdn | Hai sa inginerim | 26 Mar 2022


La sfârșitul paginii este opțiunea de-a da un TIP's
Dacă considerați ca este de ajutor lista, bifați TIP. Multumesc.

1 Legea nr.10/1995 Calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare
1.1 NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995
2 Legea nr. 50/1991 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3 Ord MDRL nr. 839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor
4 Ord 817-2021 Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor si expertilor
5 H.G. nr. 766/1997 Regulamente privind calitatea in constructii
6 H.G. nr. 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora
7 Ord 212 / 2002 Norme tehnice e intocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole
8 Legea nr.107/1996 actualiz 2020 Legea apelor, cu modficările şi completările ulterioare;
9 Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca cu modficările şi completările ulterioare;
10 Legea nr.350/2001 Amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
11 Legea nr.575/2001 Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural;
12 HG 492/2018 Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în constructii;
13 HG 447/2003 Norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări şi inundaţii;
14 HG 668/2017 Stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;
15 HG 907/2016 Etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
16 O.G 20/2010 Masuri pentru armonizearea conditiile de comercializare a produselor
17 HG 925/1995 Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
18 HG 742/2018 Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor completare HG 925/1995
19 Ordonanta 43/1997 act 2020 Regimul drumurilor
20 Ordin M.T. nr. 49/1998 Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;
21 Ordin M.T. nr. 50/1998 Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale;
22 Ordin M.T. nr. 1293/2017 Normele privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor;
23 Ordin M.T. nr. 1294/2017 Normele tehnice privind amplas. lucrărilor edilitare, a stâlpilor de instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
24 Ordin M.T. nr. 1295/2017 Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
25 Ordin M.T. nr. 1296/2017 Normele tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;
26 Ordin M.T. nr. 1297/2017 Normele privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national;
27 Ordin M.T. nr. 1298/2017 Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire și staționare, aferente drum publ, situate în extrav localităților;
28 Ordin M.T. nr. 1835/2017 Norme tehn privind condiț de proiect și amplas a construcț, instalaț și a mijloacelor de public în zona dr, pe pod, pasaje, viaducte, în tuneluri rut
29 Ordin M.T. nr. 1836/2017 Normele privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător;
30 STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei;
31 STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare cu incercarea Proctor;
32 STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise
33 STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi
34 STAS 12253-84 Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate
35 STAS 2914-84 Terasamente.Conditii tehnice generale de calitate;
36 STAS 8840:1983 Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate;
37 STAS 9850-89 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor;
38 AND 530-2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor;
39 C 182/1987 Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum.
40 NE 008/1997 Normativ privind îmbunăt. terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice și de compactare cu maiul foarte greu
41 C 29/1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedeee mecanice
42 C 251/1994 Instruct tehn pt proiectarea, execut si recept lucrar de imbunat a terenurilor slabe de fundare prin met impanarii cu mater locale de aport pe cale dinamica
43 GT 067/2014 Ghid privind controlul lucrarilor de compactare a pamanturilor necoezive
44 C 196/1986 Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate la lucrarile de fundatii
45 CD 29/1979 Proiectarea si executarea fundatiilor pentru lucrari de drumuri din pamant stabilizat cu ciment
46 CD 129/2013 Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală
47 C 168/1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare.
48 C 215/1988 Instructiun tehn pt elemente de fundatii din beton cu adaos de cenusa de centrale termoelectrice situate in terenuri cu agresivitati naturale si industriale
49.1 SR EN 16907-1:2019 Lucrări din pământ.Partea 1: Principii și reguli generale
49 SR EN 16907-2:2019 Lucrari de pamant. Partea 2: Clasificarea materialelor
50 SR EN 16907-3:2019 Lucrări din pământ. Partea 3: Proceduri de construcție
51 SR EN 16907-4:2019 Lucrări din pământ. Partea 4: Tratarea pământurilor cu var și/sau lianți hidraulici
52 SR EN 16907-5:2019 Lucrări din pământ. Partea 5: Controlul calității
52.1 SR EN 16907-6:2019 Lucrari de pamant. Partea 6. Lucrări din păm pt recuperarea de terenuri din apă utilizând umpluturi din material dragat pus în operă prin hidromecanizare
53 NP 125/2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
54 NP 126/2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari
55 GE 026/1997 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor
56 CD 31/2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
57 STAS 6400-84 Straturi de baza si de fundatie;
58 CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast
59 STAS 10473/1-1987 Lucrări de drum. Straturi rutiere din agreg nat sau pământuri stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate;
60 STAS 10473/2-86 Straturi rutiere din agreg nat sau pam stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolitici. Metode de determinare si incercare;
61 AND 582/2002 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamant. Conditii tehnice de calitate;
62 SR 179-95 Macadam. Conditii tehnice generale de calitate
63 SR 1120-95 Straturi de baza si imbracaminti bituminoase din macadam semipenetrat si penetrat. Conditii teh generale de calitate;
64 NE 023-2003 Normativ privind executarea straturilor de baza din beton slab la autostrazi;
65 NE 024-2003 Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si de urgenta la autostrazi;
66 CD 127-2002 Instructiuni tehnice de executie a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici;
67 SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri;
68 SR EN 13242+A1:2008 +/C91:2021 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri
69 SR EN 14227-1:2013 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 1: Amestecuri granulare tratate cu ciment
70 SR EN 14227-2:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 2: Amestecuri granulare tratate cu zgură
71 SR EN 14227-3:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 3: Amestecuri granulare tratate cu cenuşă volantă
72 SR EN 14227-4:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 4: Cenuşă pentru amestecuri tratate cu lianţi hidraulici
73 SR EN 14227-5/2013 Amestecuri granulare cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 5. Amestecuri granulare tratate cu liant hidraulic pt. dr.
74 SR EN 14227-15:2016 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 15: Soluri tratate cu lianţi hidraulici
75 SR EN 13282-1:2013 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoz, specif şi criterii de conformitate
76 SR EN 13282-2:2015 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 2: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire normală. Compoziţie, specif. şi criterii de conform
77 SR EN 13282-3:2015 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 3: Evaluarea conformităţii
78 SR 11100/1 1993 Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
79 STAS 2900-89 Latimea drumurilor;
80 STAS 10144 – 1/90 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptiii de proiectare
81 STAS 10144 – 2/91 Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptiii de proiectare
82 STAS 10144 – 3/91 Strazi. Elemente geometrice
83 SR 10144–4-1995 Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificare şi prescripţii de proiectare;
84 NP 051 2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile ai spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap
85 SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie;
86 STAS 863/1985 Elementele geometrice ale traseelor de drumuri ;
87 STAS 10796/1-77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor-Prescriptii de proiectare;
88 STAS 10796/2-79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor- Rigole, santuri si casiuri;
89 STAS 10796/3-88 Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare;
90 SR EN 1433-2002/A1-2006/AC-2006 Canale de evacuare a apelor uzate di zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule
91 STAS 9312/1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare
92 ST 022-1999 Specificație tehn privind proiect, exec. și exploat. dr. com. și vicinale cu o singură bandă de circulație din mediul rural;
93 PD 95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor;
94 P 19-2003 Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri
95 STAS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor. Prescripţii generale de proiectare;
96 STAS 9824/3 1974 Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate
97 P 132/1993 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane;
98 CD 173-2001 Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor;
99 AND 598/2013 Normativ privind proiectarea drumurilor expres;
100 AND 583-2009 Normativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru proiectarea dr. si stabilirea capacitatii de circulatie a acestora;
101 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane;
102 RD 001-2011 Normativ privind reabilitarea drumurilor forestiere;
103 PD 003-2011 Normativ privind proiectarea drumurilor forestiere;
104 AND 600/2015 Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice;
104.1 AND 600/2010 anulat Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice;
105 SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări
106 SR EN 1338:2004/AC:2006/C91:2021 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări
107 STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor. Prescriptii tehnice;
108 STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet;
109 STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrari de drumuri. Determ. sensib. la inghet a pam. de fund. Met. de determ;
110 NP 067-2002 Normativ pentru lucrarile de aparare a drum., cailor ferate si podurilor, impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor;
110.1 CD 99-2001 Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra
111 STAS 9095-90 Pavaje din piatra bruta sau bolovani
112 SR 6978/1995 Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri
113 AND 554-2002 Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice;
114 AND 525 -2013 Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice;
115 Ghid 2010 Ghid privind prevenirea si combaterea lunecusului si a inzapezirii drumurilor publice
116 AND 504-2007 Normativ pentru revizia drumurilor publice;
117 AND 547-2013+ Anexa 4 Normativ pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţi rutiere moderne;
118 AND 586-2010 Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice;
119 CD 155-2001 Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne;
120 NE 021-2003 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor;
121 NE 033-2005 Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor;
122 PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere simple si semirigide (metoda analitica);
123 CD 152-2002 Normativ pentru dimens ranf cu strat din agreg nat stab cu lianti puzzolanici ale sistemelor rutiere suple si semirigide;
124 PD 124-2002 Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment ale sistemelor rutiere rigide, suple si semirigide;
125 AND 550-1999 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide;
125.1 AND 571-2017 Catalog de solutii de ranforsare a structurilor rutiere suple si mixte
126 NP 081-2002 Normativ de dimensionare a stucturilor rutiere rigide;
127 NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutiere;
128 NP 116-2004 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi;
129 NP 038-1999 Normativ de proiectare a ranforsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere aeroportuare;
130 NP 050 2000 Normativ pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare
131 GP 108 2004 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri
132 RACR – WGS 84 - 2019 Masurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global - 1984 (WGS-84)
133 CA-AP 3 - 2006 Determinarea si exprimarea caracteristicilor de franare ale suprafetelor de miscare ude, acoperite cu zapada sau gheata
134 DA 2 - 2008 Marcarea si balizarea luminoasa a turbinelor eolienne si a parcurilor de turbine eoliene
135 CA AP 1 - 2001 Combaterea pasarilor pe aeroporturi si in zonele invecinate
136 CA OPS – AD 1 - 2016 Recom priv. utiliz terenurilor sau a supraf de apa, altele decat aerodromurile civile certif, pt operat aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generala
137 CA AP 2 – 2006 Masuri de combatere a prezentei animalelor pe suprafetele de miscare ale aerodromurilor. Imprejmuirea perimetrala a aerodromurilor
138 DA 3 - 2011 Cerinte privind amplasarea si realizarea imprejmuirilor perimetrale ale aeroporturilor
139 DA 1 - 2002 Ameliorarea starii suprafetelor de miscare ale aeroporturilor
140 RACR-AD-PETA – ed2 - 2015 Proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor
141 RACR-AD-PETH - ed 3 - 2014 Proiectarea si exploatarea tehnica a heliporturilor
142 RACR-AVZ ed 2 - 2020 Reglementare privind emiterea avizelor la documentatiile tehncie aferente obiectivelor din zona aeronautica
143 AND 589-2004 Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum;
144 SR 1848-1:2011/A91:2021 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare;
145 SR 1848-2:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiţii tehnice
146 SR 1848-3:2011/C91:2021 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire;
147 SR 1848-7:2015/C91:2021 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere;
148 AND 593-2012 Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi;
149 AND 604-2012 Ghid pentru planif si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea continuitatii, uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia;
150 SR EN 1317-1:2011 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare
151 SR EN 1317-2:2010 Dispozitive de protecţie la drum. Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încerc pentru parapetele de siguranţă
152 SR EN 1317-3:2011 Dispozitive de protecţie la drum. Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încerc pentru atenuatorii de impact
153 SR EN 1317-4:2002 Dispozitive de protecţie la drum. Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare pentru extremităţile şi dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranţă
154 SR EN 1317-5+A2:2012/AC:2013 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor
155 SR 1948-2:1995 Lucrari de drumuri. Parapete de poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare
156 STAS 1948-1/1991 Stalpi de ghidare si parapete
157 SR CEN/TR 16949:2020 Dispozitive de protecţie la drumuri. Dispozitive de protecţie pentru pietoni. Parapete pietonale
158 SR EN 12676-1:2002/ C91:2011 Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici
159 SR EN 12676-2:2002 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de încercare
160 SR 1244-1: 1996 Treceri la nicel cu cale ferata
161 SR 1244-2:2004 Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 2: Instalaţii neautomate - Prescripţii
162 SR 1244-3:2014 Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 3: Instalaţii de semnalizare automata
163 SR EN 14388:2015 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii
164 SR 1436: 2018 Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului şi metode de încercare
165 SR EN 16303:2020 Dispozitive de protecţie la drum. Proces de validare și verif pentru utiliz încerc virtuale în încercările la impact ale dispozit de reținere a vehiculelor
166 STAS 4032/2-92 Tehnica traficului rutier. Terminologie;
167 AND 584:2012 Normativ pentru determ traficului de calcul pentru proiectarea dr. d.p.d.v. al capacit portante si al capacit de circulatie;
168 PD 189-2012 Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice;
169 BTR 10-11/2011 Catalog pentru siguranta circulatiei in localitati liniare
170 STAS 11416/1980 Capacitatea de circulatie a drumurilor
171 C 242 1993 Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriile de influenta
172 STAS 10144/5-1989 Calculul capacităţii de circulaţie a străzilor;
173 STAS 10144/6-1989 Calculul capacităţii de circulaţie a intersectiilor de strazi;
174 STAS 10795 1/1976 Metode de investigare a circulatiei
175 SR 10795-2/2001 Aparate pentru inregistrarea traficului rutier
176 STAS 11210/1988 Plantatii rutiere
176.1 AND 561 - 2001 Instructie privind plantatiile rutiere
177 SR 7348:2001 Lucrări de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacităţii de circulaţie
178 AND 513-2002 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumurile publice;
179 C 178-1976 Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare;
180 GE 028/1997 Ghid pentru executia lucrarilor de drenaj orizontal si vertical
181 STAS 2914/4-89 Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara
182 AND 592-2014 Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice;
183 GP 093/2006 Ghid pentru proiectarea structurilor de pamant armat cu materiale geosintetice si metalice;
184 AND 614–2014 Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi;
185 STAS 1242-2/1983 Cercetari geologico-tehnice pentru drumuri si cale ferata
186 NP 075/2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii
187 P 134/1995 Ghid practic pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice
188 SR EN 13249:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie
189 SR EN 15381:2009 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de dr şi pentru straturi de uzură asfaltice
190 SR EN 15381:2009/C91:2014 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de dr şi pentru straturi de uzură asfaltice
191 SR EN 15382:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici cerute pentru utilizarea în infrastructura de transport
192 SR EN 13251:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de terasam, fund. şi structuri de susţinere
193 SR EN 13863-1:2004 Îmbrăcăminţi de beton. Partea 1: Metoda de încercare nedistructiva pentru determinarea grosimii dalei din beton;
194 SR EN 13863-2:2004 Imbracaminti de beton. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea aderentei intre doua straturi;
195 SR EN 13863-3:2006 Imbracaminti de beton. Partea 3: Metode de incercare pentru determinarea grosimii imbracamintei rutiere de beton
196 SR EN 13863-4:2012 Îmbrăcăminţi de beton. Partea 4: Met de încercare pt determ rezist îmbrăcăm de beton la uzura cauzată de pneurile cu crampoane
197 SR 183-1/1995 Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate
198 SR 183-2/1998 Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate.
199 NE 014/2002 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante
200 CD 151/2002 Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua
200.1 CD 147/2013 Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de termocentrala
200.2 CD 170/2003 Ghid pt realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa
201 NP 034-00 Normativ pentru structurile rutiere rigide aeroportuare
202 NP 044-2000 Evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare
203 SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru betoane
204 AND 585-2002 Normativ privind proiectarea si executia imbracamintilor rutiere din beton de ciment armat continuu;
205 CD 169-2001 Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje;
206 NE 012/1-2007 Normativ pt produc betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat -Partea 1: Producerea betonului
207 NE 012/2-2010 Normativ pentru produc şi exec. lucr. din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucr. din beton
208 CP 012-1 2007 Cod de practică pentru producerea betonului;
209 NE 015-2002 Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiat
210 NP 137-2014 Normativ privind evaluarea in situ a rezistentei betonului din constructiile existente;
211 SR EN 12350–4:2019 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare;
212 SR EN 13877-1:2013 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 1: Materiale
213 SR EN 13877-2/2013 Imbracaminti rutiere de beton. Partea 2. Caracteristici functionale pentru imbracamintile rutiere de beton
214 SR EN 13877-3:2005 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton
215 SR EN 197-1:2011 Ciment Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
216 SR EN 197-2:2020 Ciment. Partea 2: Evaluarea și verificarea constanței performanței
217 SR EN 197-5:2021 Ciment. Partea 5: Ciment Portland compozit CEM II/C-M și Ciment compozit CEM VI
218 SR EN 12597:2014 Bitumuri si lianti bituminosi. Terminologie;
219 SR EN 14023:2010 Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri;
220 SR EN 12591:2009 Bitum neparafinos pentru drumuri;
221 SR EN 13808:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile bituminoase cationice
222 SR EN 15322:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile lianţilor bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi
223 SR EN 13924-1:2015 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru bitumuri rutiere speciale. Partea 1: Bitumuri rutiere dure
224 SR EN 13924-2:2014 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru bitumuri rutiere speciale. Partea 2: Bitumuri rutiere multigrade
225 STAS 1598-1:1989 Incadrarea imbracamintilor la lucr. de constr. noi si modernizari de drumuri. Prescipriptii gen. de proiectare si executie;
226 STAS 1598-2:1989 Incadrarea imbracamintilor la ranfosarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii generale de proiectare si executie;
227 CD 16/2000 Normativ privind conditiile de executie a imbracamintilor bituminoase usoare;
228 PD 216-2008 Normativului pentru execuţia tratamentelor bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi din beton de ciment;
229 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţile bituminoase pe timp friguros;
230 STAS 539-1979 Filer de calcar si filer de var stins in pulbere;
231 SR 8877-1:2007 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri;
232 SR 8877-2:2007 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri;
233 DD 509-2003 Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald in statii fixe;
234 NE 011-99 (AND 555-99) Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum modificat cu polimeri;
234.1 NE 010 -99 (AND 556-99) Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat
235 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase;
236 SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte
237 DD 502-2001 Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua;
238 SR EN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinte;
239 SR EN 12272-1:2002 Tratamente superficiale. Met de încercare. Partea 1: Grad de răspândire şi uniformitate a repartiz. liantului şi a criblurii
240 SR EN 12272-2:2004 Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 2 - Evaluarea vizuala a defectelor;
241 SR EN 12594:2015 Bitumuri si lianti bituminosi. Prepararea esantioanelor de incercat;
242 SR EN 13043: 2003/AC: 2004 Agregate pt amestecuri bitum şi pt finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic;
243 STAS 11348-1987 Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea de pod. Condiţii tehnice generale de calitate;
244 SR EN 13108-1:2016 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
245 SR EN 13108-2 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2. Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
246 SR EN 13108-3 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3. Asfalt suplu
247 SR EN 13108-4 /2016+AC/2017 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4. Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
248 SR EN 13108-5 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5. Asfalt cu continut ridicat de mastic
249 SR EN 13108-6 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6. Asfalt turnat rutier
250 SR EN 13108-7 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7. Asfalt drenant
251 SR EN 13108-8 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 8. Asfalt recuperate
252 SR EN 13108-9 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 9. Asfalt pentru straturi ultra subtiri
253 SR EN 13108-20 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20. Procedura pentru incercarea de tip
254 SR EN 13108-21 /2016 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21. Controlul productiei in fabrica
255 SR EN 13108-31 /2020 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 31. Beton asfaltic cu emulsie bituminoasa
255.1 AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate executatii imbracamintilor asfaltice
255.2 AND 566-2002 Normativ pentru executia mixturilor asfaltice drenante
255.3 AND 569-2002 Instructiuni tehnice pt utilizarea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu CAPS la calea pe poduri si la imbracaminti rutiere
256 AND 537/2003 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri;
257 AND 552-1999 Normativ privind conditiile tehnice ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri;
258 AND 523-2003 Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece;
259 AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcămintei rutiere;
260 AND 605–2016 Normativ privind mixt asf execut la cald. Cond tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice;
261 AND 545-1998 Normativ pentru exec. tratamentelor bitum. cu agregate naturale de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus
262 AND 559-1999 Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic;
263 AND 560-1999 Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri;
264 AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintii bitum. pentru dr cu structuri rutiere suple şi sernirigide;
265 SR 13575:2017 Aditivi pentru bitum rutier. Agenţi de adezivitate de tip aminoderivaţi. Cerinţe, eşantionare, eval conformităţii, marcare şi etichetare
266 SR 13576:2018 Mixturi asfaltice stocabile. Specificaţii de material
267 SR 13576:2018/C91:2021 Mixturi asfaltice stocabile. Specificații de material
268 SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald
269 SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece
270 SR EN 14188-4:2009 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4: Specificaţii pentru amorse utilizate cu produsele de colmatare a rosturilor
271 SR EN 13880-11:2004 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 11: Metoda de încercare pentru prepararea probelor de mixtură asfaltică utilizate la încercarea funcţională şi pentru determinarea compatibilităţii cu îmbrăcăminţile bituminoase
272 P 130 - 1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor
273 C 56 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
274 Protectia muncii 2002 Norme generale de protectie a muncii. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
275 GT 051 2002 Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a produselor pt constructii
276 Ordinul 119/2014 Norme de igiena si sanitate publica privind mediul de viata al populatiei

How do you rate this article?


1

0

Bgdn
Bgdn

A friend with short explanations


Hai sa inginerim
Hai sa inginerim

Date tehnice despre proiectarea infrastructurii de transport in Romania

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.