Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

English-Türkce

By Hikmet319 | English-Türkce | 5 May 2020


English – Türkçe

 1. Abandon / Terketmek, bırakmak
 2. abbreviate / kısaltmak
 3. abbreviation / kısaltma
 4. ability / yetenek
 5. able / yapabilen, yetenekli

6.abnormal / anormal

 1. aboard / gemide, uçakta
 2. abolish / kaldırmak, bozmak
 3. abound / bol olmak
 4. about / hakkında; yaklaşık olarak
 5. above / üstünde
 6. abroad / yurtdışına, yurtdışında
 7. abrupt / ani
 8. absent / bulunmayan, yok
 9. absolutely / tümüyle; kesinlikle
 10. absorb / emmek, soğurmak
 11. absurd / saçma
 12. abudance / bolluk
 13. abuse / kötüye kullanmak
 14. accent / vurgu; şive
 15. accept / kabul etmek
 16. acceptable / kabul edilebilir
 17. access / giriş
 18. accident / kaza
 19. accommadate / yerleştirmek, barındırmak
 20. accomodation / kalacak yer
 21. accompany / eşlik etmek
 22. accord / anlaşma, uygunluk
 23. according to / -e göre
 24. account / hesap; tasvir, betim
 25. accountancy / muhasebe
 26. accountant / muhasebeci
 27. accumulator / akümülatör
 28. accurate / doğru, kesin, tam
 29. ache / ağrı; ağrımak
 30. achieve / başarmak; erişmek
 31. achievement / başarı
 32. acid / asit
 33. acknowledge / kabul etmek, tanımak; aldığını bildirmek
 34. acquaintance / tanıdık
 35. across / karşıdan karşıya; karşıda; çapraz, çaprazlama
 36. act / hareket etmek, davranmak; (rol) oynamak; hareket iş
 37. action / hareket , iş

How do you rate this article?

1English-Türkce
English-Türkce

English – Türkçe 1. Abandon / Terketmek, bırakmak 2. abbreviate / kısaltmak 3. abbreviation / kısaltma 4. ability / yetenek 5. able / yapabilen, yetenekli 6.abnormal / anormal 7. aboard / gemide, uçakta 8. abolish / kaldırmak, bozmak 9. abound / bol olmak 10. about / hakkında; yaklaşık olarak 11. above / üstünde 12. abroad / yurtdışına, yurtdışında 13. abrupt / ani 14. absent / bulunmayan, yok 15. absolutely / tümüyle; kesinlikle

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.