Central Committee 15: Consider special cases, it is not necessary to amend the Party Charter

Central Committee 15: Consider special cases, it is not necessary to amend the Party Charter

By tu200409 | Considering special cases | 15 Jan 2021


“Ví dụ, trong kỳ họp khóa XI khi thảo luận để chuẩn bị cho nhân khóa XII, trung ương giới thiệu 4 người trên 60 tuổi là các ông Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam, Huỳnh Phong Tranh. Đại hội XII, Trung ương nhất trí đưa vào danh sách bầu cử và kết quả bầu cử 3 người, gồm các ông Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ông Nguyên Phú Trọng là trường đặc biệt trong hai khóa XI và XII. Còn lại Đại hội XIII có những ai đặc biệt thì Hội nghị Trung ương 15 sẽ thảo luận ”, PGS.TS. TS Nguyễn Viết Thông cho biết. Các tiêu chí để xem xét các trường hợp đặc biệt Khi đó, các trường hợp đặc biệt có được nhận không? Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về định hướng nhân sự đặc biệt của khóa XIII chủ đề theo hai tiêu chí. Một là trường hợp có chất lượng, năng lực và danh sách các cuốn sách. Tiêu chí thứ hai là yêu cầu của quan trọng của nhiệm vụ đặc biệt, quan trọng của lĩnh vực. Chính trị sẽ xem xét tổng thể và thực hiện quy trình kiểm định chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách hàng để chọn các trường điểm đặc biệt. Trong phần luận 75 cũng có câu: “Số lượng trường đặc biệt không nhiều và phải xuất ra từ request request”. The field of the specialges are done as any? Trường xem xét đặc biệt là bước cuối cùng trong công việc chuẩn bị cho đại hội XIII. Trước đây “Số lượng trường đặc biệt không nhiều và phải xuất phát từ yêu cầu thực tế”. The field of the specialges are done as any? Trường xem xét đặc biệt là bước cuối cùng trong công việc chuẩn bị cho đại hội XIII. Trước đây “Số lượng trường đặc biệt không nhiều và phải xuất phát từ yêu cầu thực tế”. The field of the specialges are done as any? Trường xem xét đặc biệt là bước cuối cùng trong công việc chuẩn bị cho đại hội XIII. Trước đây

1af51d3bba4b2c4b7d34e524c2f2a00b70c512884296edf9739aa0e7e9b4e161.jpeg

 

, Trung ương 13 quyết định giới thiệu danh sách nhân sự bầu chọn vào Ban chấp hành Trung ương cả khóa và khóa mới. Hội nghị 14 tập trung giới thiệu danh sách nhân sự bầu chọn vào Bộ Chính trị, Thư Ban Bí. Hội nghị Trung ương 15 vừa bế mạc, Hội nghị Trung ương 15, Bộ Chính trị sẽ chấp nhận điều hành Trung ương khóa XII xem xét các đặc điểm của trường như tôi nêu ra để đưa vào danh sách giới thiệu. Đến Đại hội XIII, Ban chấp hành Trung ương sẽ giới thiệu danh sách để Đại hội bầu chấp nhận điều hành mới khóa Trung ương, trong tất cả các khu vực đặc biệt đã được đưa vào danh sách. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bầu chọn vào Bộ Chính trị, Thư Ban Bí, cả trong trường đặc biệt. Không có vấn đề gì về sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã đặt vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng như thế nào, thưa ông? Đảng điều chế hay không có quyền thẩm định của Đại hội, nhưng đến nay, Đảng điều lệ vẫn chưa được sửa đổi. Nhưng nếu một vấn đề mới phát sinh liên quan đến một đặc điểm liên kết của trường trong ba khóa thì sao? Theo tôi, không sửa đổi Điều lệ Đảng vì khi sửa đổi Điều lệ Đảng, liên quan đến các danh sách khác của toàn bộ hệ thống giá trị. Giới hạn, chức năng từ cấp xã trở lên, Bí thư xã, Chủ tịch xã có hai nhiệm kỳ thì không thể tác động được nữa. Tương tự, tất cả các danh sách khác nhau trong hệ thống chính trị từ xưa đến nay không quá hai nhiệm kỳ. Vì vậy, tôi cho rằng nếu sửa đổi Điều lệ Đảng liên quan đến nội dung này, nó sẽ động đến toàn bộ hệ thống giá trị. Trường đặc biệt, một nhiệm kỳ hoặc ba nhiệm kỳ cũng thuộc trường đó đặc biệt, theo tiêu chuẩn hai bên và không cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị Trung ương 15 có nghĩa như thế nào đối với Đại hội XIII sắp tới, thưa ông? Hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục hoàn thiện Bộ điều khiển có ý nghĩa lớn mà các hội nghị trước đó có ý nghĩa lớn hơn. Vì theo Điều lệ Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành Trung ương. Vì vậy, quan trọng đầu tiên là phải chọn đúng Ban Chấp hành Trung ương trước khi Trung ương bầu Bộ Chính trị, Thư Ban Bí. If not is a ten to Trung ương đại diện, không được bầu chọn Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiêu biểu. Trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 14, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập đến việc thảo luận hai dự án rất quan trọng, đó là dự án Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII. Phát biểu hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, the khuyết điểm của Đại hội XII phải được phục hồi. Đại hội XII, quy định làm việc không chặt chẽ, đoàn đi không nhưng ít trường hợp đi hết các cuộc giao lưu, nhậu nhẹt, bảo vệ ... Điều này, Hội nghị Trung ương 12 đã thẳng thừng cho rằng, có hành lợi ích. bầu cử. Đó là điều chưa tốt của Đại hội XII. Vì vậy, Đại hội lần thứ XIII, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, quy chế làm việc không nên để xảy ra tình trạng tại Đại hội XII. Quy chế làm việc phải vừa dân chủ nhưng vừa tập trung, không vận động, tranh cử, cùng nhau đi ăn uống, thậm chí có cả doanh nghiệp đi xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. Quy chế làm việc không nên để xảy ra trạng thái tại Đại hội XII. Quy chế làm việc phải vừa dân chủ nhưng vừa tập trung, không vận động, tranh cử, cùng nhau đi ăn uống, thậm chí có cả doanh nghiệp đi xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. Quy chế làm việc không nên để xảy ra trạng thái tại Đại hội XII. Quy chế làm việc phải vừa dân chủ nhưng vừa tập trung, không vận động, tranh cử, cùng nhau đi ăn uống, thậm chí có cả doanh nghiệp đi xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Không giải mã tại đây đang thực hiện quá trình, hãy xem phần cuối cùng của các trường đặc biệt không được thực hiện truy vấn trước khi không giải mã. lợi ích bầu cử, rủ nhau đi ăn, tặng quà, thậm chí có doanh nghiệp đi cùng để cắt xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. lợi ích bầu cử, rủ nhau đi ăn, tặng quà, thậm chí có doanh nghiệp đi cùng để cắt xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. lợi ích bầu cử, rủ nhau đi ăn, tặng quà, thậm chí có doanh nghiệp đi cùng để cắt xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. lợi ích bầu cử, rủ nhau đi ăn, tặng quà, thậm chí có doanh nghiệp đi cùng để cắt xén. Hội nghị Trung ương 13 đã giới thiệu và chốt danh sách Ban chấp hành Trung ương, kết quả của các hội nghị trước. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc.a136bcf234c292085d1ea4dfd8dcf0b2dbdd056c34f32ebfd53e7a899fa595e0.png

Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó. Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu và chốt danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hội nghị Trung ương 15 là tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại mà các hội nghị chưa kết thúc. Nó không được giải mã ở đây là để thực hiện quá trình, xem cuối cùng của các lĩnh vực đặc biệt là không làm cho trước nó.

How do you rate this article?

9Considering special cases
Considering special cases

According to Assoc.TS Nguyen Viet Thong, Central Conference 15 will consider special cases to be included in the list of the Central Committee, XIII Politburo. Sáng nay (16/1), Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. This morning (January 16), the 15th Conference of the XII Central Executive Committee (BCH) opened, under the chairmanship of the General Secretary and President Nguyen Phu Trong.including Mr. Uon

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.